FABRYKA OFERT Sp. z o.o.

Siedziba: Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, KRS 0000409818 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy 105 000,00 PLN w pełni opłacony, NIP 527 267 54 30, REGON nr 145998931.

UBEZPIECZENIA

Spółka jest wpisana do rejestru agentów ubezpieczeniowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem 11209410/A (Organ nadzoru prowadzi rejestr na podst. art. 37 ust 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U.03.124.1154 z późn. zm.))

Zarząd Spółki